Prawo administracyjne
Lublin – Adwokat Izabela Laurent

Zakres usług:

§ stała obsługa jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, państwowego funduszu celowego oraz agencji rządowych;

§ zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,

§ zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

§ sporządzanie opinii, odwołań, skarg oraz udzielanie porad prawnych w szeroko pojętym zakresie prawa administracyjnego, w tym do organów administracji,

§ sprawy dotyczące opłat adiacenckich,

§ sprawy dotyczące opłat planistycznych,

§ opiniowanie aktów prawa miejscowego oraz innych aktów normatywnych,

§ opiniowanie wydawanych decyzji administracyjnych,

§ pomoc prawna w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych – koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych,

§ sporządzanie odwołań od wydanych decyzji organów administracji oraz reprezentację w postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądami administracyjnymi.

Powrót