Prawo cywilne i odszkodowania
Lublin – Adwokat Izabela Laurent

Zakres usług:

§ dochodzenie roszczeń od banków dla Klientów posiadających kredyty hipoteczne waloryzowane do waluty obcej – tj. CHF (frank szwajcarski),

§ realizacja praw własnościowych oraz innych praw rzeczowych (ochrona własności i posiadania, użytkowanie wieczyste, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności gruntowe, osobiste, przesyłu,

§ eksmisje,

§ postępowania wieczystoksięgowe,

§ dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych,

§ sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych zawieranych w sytuacjach życia codziennego oraz obrocie gospodarczym,

§ reprezentacja Klienta w każdej sprawie cywilnej w postępowaniach sądowych oraz na etapie przedsądowym,

§ reprezentacja Klienta w postępowaniu zabezpieczającym, egzekucyjnym.

ODSZKODOWANIA

§ merytoryczne doradztwo prawne na wstępnym etapie postępowania likwidacyjnego,

§ odszkodowania, zadośćuczynienie, renta,

§ reprezentacja Klientów w trakcie postępowań likwidacyjnych oraz w sporach sądowych,

§ sporządzanie opinii prawnych, memorandów z zakresu spraw odszkodowawczych.

Powrót