Prawo karne i wykroczenia
Lublin – Adwokat Izabela Laurent

Zakres usług:

§ obrona we wszystkich rodzajach postępowań na wszystkich jego etapach: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu sądowym wraz z postępowaniem kasacyjnym oraz w postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

§ prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym m.in. spraw o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny,

§ reprezentacja osób pokrzywdzonych przy sporządzaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania, reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu sądowych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,

§ sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia (m.in. apelacji, kasacji, zażaleń, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania),

§ pomoc prawna i reprezentowanie Klienta w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Powrót